โรงพยาบาลพิจิตร ตั้งอยู่ ณ 136 ถ.บึงสีไฟ อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2496 ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน และเปิดให้บริการผู้ป่วยนอกเมื่อเดือนตุลาคม 2496 สำหรับผู้ป่วยในเปิดให้บริการในปี พ.ศ.2497 โดยมีนายแพทย์ดำรงค์ เจ่าสกุล มารักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลและเปิดรับผู้ป่วยใน ด้วยจำนวนเตียง 10 เตียง

ในสมัย นั้นสภาพพื้นที่เป็นป่ารก การคมนาคมไปมาลำบากแต่ประชาชนยังต้องการที่พึ่งในการรักษาสุขภาพที่ปลอดภัย จึงมีผู้ป่วยมาขอใช้บริการมากขึ้น ทำให้ต้องขยายเตียงรองรับเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อสนองความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียง โดยใช้เงินบริจาคเป็นส่วนใหญ่