โรงพยาบาลพิจิตร ประชุมกรรมการแผนยุทธศาสตร์และคณะกรรมการ FA วันพฤหัสบดี ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร เป็น ประธาน ประชุมคณะกรรมการแผนยุทธศาสตร์และคณะกรรมการ FA เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ๓ ปี พร้อม นายแพทย์สมบัติ ภูนวกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงเพ็ญศรี มโนวชิรสรรค์รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจปฐมภูมิแต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนยุทธศาสตร์และคณะกรรมการประสานงานคุณภาพพร้อมแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ ปรับวิสัยทัศน์พันธกิจ สมรรถนะหลักองค์กรและประเด็นยุทธศาสตร์ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมกลิ่นดอกปีบ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพิจิตร

ไม่พบฟีด