โรงพยาบาลพิจิตร รับการตรวจเยี่ยมประเมินคลินิกหมอครอบครัว ศรีมาลา วันอังคาร ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แพทย์หญิงเพ็ญศรี มโนวชิรสรรค์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจปฐมภูมิและทุติยภูมิ นายแพทย์ภาคภูมิ รู้คงประเสริฐ นายแพทย์ชำนาญการ นางสาวโสภิต จำปาศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมประเมิน คลินิกหมอครอบครัวศรีมาลา นำทีมโดยคุณขวัญชัย คงสกุล สปสช.เขต๓ นครสวรรค์ คุณสมรัก ฉิ่งทอง สปสช.เขต ๓ นครสวรรค์ คุณบุญศรี เขียวเขิน สสจ.พิจิตร ณ ห้องประชุมบึงสีไฟ ชั้น ๓ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพิจิตร

ไม่พบฟีด