นายแพทย์วิริยะ เอี๊ยวประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตรแสดงความยินดีกับนางเกศสุดา อนุศาสนนันท์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพโรงพยาบาลพิจิตรซึ่งได้รับรางวัล "การใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น อันดับ1 " จากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมพระพิจิตร

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด