นายแพทย์วิริยะ เอี๊ยวประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตรแสดงความยินดีกับนางชวาลพัชร์ อาภาโรจนโสภณ หัวหน้ากลุ่มงานโภชนาการโรงพยาบาลพิจิตรซึ่งได้รับการรับรองเป็นสถานที่ประกอบอาหารในโรงพยาบาลได้มาตรฐานสุขาภิบาล ระดับ "ดีมาก" ของกรมอนามัย ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมพระพิจิตร

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด