นางมณีรัตน์ เอี๊ยวประเสริฐ ,นางสาวศุภร ฟูพงษ์ รับรางวัลบุคคลต้นแบบด้านสร้างเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพด้วย3อ3ส มอบโดย นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ณ เวทีการประชุม คบสจ.พิจิตร เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด