22 กุมภาพันธ์ 2561 นายแพทย์วิริยะ เอี๊ยวประเสริฐ ผอ.โรงพยาบาลพิจิตรได้จัดพิธีอันเชิญหลวงพ่อภัทรมาประดิษฐาน ณ โรงพยาบาลพิจิตร และได้มอบบัญชีครัวเรือนให้แก่ จนท.รพ.พิจิตร เพื่อเป็นพื้นฐานในการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพระพิจิตร โรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ไม่พบฟีด