โรงพยาบาลพิจิตรรับรางวัล"หน่วยบริการดีเด่น ปีงบประมาณ 2560" ด้านการจัดการสร้างสร้างสุขภาพและป้องกันโรค ระดับเขต จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต3 จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดนครสวรรค์

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด