โรงพยาบาลพิจิตรจัดการอบรมเรื่อง KPI Alignment และ Clinical Tracer บรรยายโดย ดร.พว.แสงทอง ปุระสุวรรณ์ และ ภก.กนกวรรณ แพรขาว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ โรงพยาบาลพิจิตร

 

   
   

 

ไม่พบฟีด