รพ.พิจิตรเป็นต้นแบบด้านวินัยจราจร

จังหวัดพิจิตรโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี
ได้ตระหนักถึงผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหต ซึ่งสถิติการตายจัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากรถจักรยานยนต์ที่เกิดบนถนนสายรอง
ในช่วงค่ำมากที่สุดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความผาสุขของชาวพิจิตร จึงได้กำหนดนโยบายวินัยจราจรขึ้นกำหนดให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน ต้องเป็นต้นแบบเรื่องวินัยจราจรต้องทำ MOU กับส่วนราชการหากเจ้าหน้าที่ถูกจับเรื่องจราจรจะต้องเสียค่าปรับ

 

รพ.พิจิตรจึงได้กำหนดพื้นที่ทั้งหมดเป็นเขตปลอดภัย ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการทุกคนต้องปฏิบัติตามกฏจราจรและระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 28 มิย.2560 เป็นต้นไป

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด