เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ ที่มีให้บริการดาวน์โหลด มีดังนี้

 

 

 

1.1582_Flow ขั้นตอนการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย.doc
2.1582_ตัวอย่างการเขียนโครงร่างส่ง EC.doc
3.1582_ตัวอย่างใบ consent form.doc
4.1582_แบบเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณา.ok.doc
5.2645_ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว.pdf
6.2645_ใบลาพักผ่อน.pdf
7.รายงานการเดินทางไปประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน
8.หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
9.ใบสำคัญรับเงิน
10.ใบสำคัญรับเงิน (สำหรับวิทยากร)
11.สัญญาการยืมเงิน
12.การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่
13.แบบประเมินผลงาน ว10.docxวนตัวในการติดต่อประสานแพทย์ (กรณีฉุกเฉิน).pdf
14.แบบฟอร์มขอรับเงินประจำตำแหน่ง.docx
15.แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.pdf

ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ง่ายๆ เมื่อท่านกรอกชื่อพร้อมรหัสผ่านที่ช่อง Login Form ด้านซ้ายมือ

ไม่พบฟีด