ตู้แสดงสถานการณ์ใช้ไฟฟ้าในอาคาร (รพ.พิจิตร จ.พิจิตร)

 

 

งานประชุมวิชาการกลุ่มภารกิจอำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น

ไม่พบฟีด