วารสารโรงพยาบาลพิจิตร ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - มีนาคม ๒๕๕๗