จัดซื้อจัดจ้างเภสัชกรรม

จัดบริการทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.00 น.

เพื่อช่วยเหลือสังคม

บริการต่างๆ ของโรงพยาบาลพิจิตร

รวมเอกสารคุณภาพ

ดาวน์โหลดเอกสาร กรุณากรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้รับจากกลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ หรือติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บริการดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ของโรงพยาบาลพิจิตร

รายนามแพทย์โรงพยาบาลพิจิตร

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลพิจิตร